ZAŚWIADCZENIE O BRAKU UPADŁOŚCI PODMIOTU WPISANEGO DO KRS

Zaczynając współpracę handlową warto przed zawarciem jakiejkolwiek umowy zweryfikować sytuację finansową naszego partnera, a w szczególności sprawdzić, czy nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne (bądź likwidacyjne). Fakt ogłoszenia upadłości podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców jest ujawniany rejestrze KRS. Dlatego wystarczy przeanalizować odpis aktualny z KRS i zbadać szczegółowo Dział 6, który zawiera 8 rubryk:

 • Rubryka 1 ­ Likwidacja
 • Rubryka 2 ­ Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
 • Rubryka 3 ­ Nie dotyczy
 • Rubryka 4 ­ Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
 • Rubryka 5 ­ Informacja o postępowaniu upadłościowym
 • Rubryka 6 ­ Informacja o postępowaniu układowym
 • Rubryka 7 ­ Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
 • Rubryka 8 ­ Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Dział 4 odpisu z KRS obejmuje natomiast następujące rubryki:

 • Rubryka 1 ­ Zaległości
 • Rubryka 2 ­ Wierzytelności
 • Rubryka 3 ­ Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
 • Rubryka 4 ­ Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Wszystkie ww. informacje sąd rejestrowy ujawnia w KRS na wniosek podmiotów uprawionych (np. wierzyciela, syndyka, komornika, etc.). Jeśli więc nie ma w ww. rubrykach żadnych wpisów, to znaczy, że takie zdarzenie nie nastąpiło.

Poza tym, informacja o upadłości podmiotu ogłaszana jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Istnieje wiele wyszukiwarek, które po numerze KRS umożliwiają sprawdzenie wpisów w MSiG i weryfikację, czy nie ma ogłoszenia np. dot. upadłości. Oficjalna wyszukiwarka Ministerstwa  Sprawiedliwości jest tutaj: https://www.imsig.pl/szukaj.

Niestety nie rozwiązuje to problemu, gdyż fakt ujawnienia ogłoszenia upadłości w KRS jest wtórny wobec toczącego się w tym zakresie postępowania. Dlatego faktycznie, można nie wiedzieć, czy wobec spółki toczy się postępowanie czy nie. Można oczywiście próbować dowiedzieć się czegoś w sądzie telefonicznie.

Niemniej, najskuteczniejszym sposobem na zweryfikowanie ww. okoliczności jest wystąpienie do sądu o wydanie zaświadczenia o tym, iż wobec naszego potencjalnego kontrahenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne. Sądem właściwym do prowadzenia postępowania upadłościowego nie jest sąd rejestrowy KRS, tylko sąd gospodarczy, wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych właściwy wg. siedziby podmiotu. Wydanie zaświadczenia  podlega opłacie kancelaryjnej w wysokości 20 zł.

ul. Włodkowica 21/36 Bud. B,

50 – 072 Wrocław

Telefon: (+48) 71 342 34 41

Email: kancelaria@piwlegal.pl