Sprawy sądowe

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z przedsiębiorcami z branży budowlanej Mec. Piekarczyk wyspecjalizował się w prowadzeniu skomplikowanych procesów sądowych, które w szczególności obejmują spory:

 • o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane (w tym także przeciwko – solidarnie zobowiązanemu – zamawiającemu),
 • o zapłatę wynagrodzenia za wykonane (a nieuznane przez zamawiającego) roboty dodatkowe lub zamienne,
 • o zapłatę kar umownych,
 • o zapłatę odszkodowania (w związku m.in. z koniecznością powierzenia robót do wykonania, czy naprawienia innemu podmiotowi w trybie wykonawstwa zastępczego),
 • o zwrot kwot zatrzymanych tytułem gwarancji dobrego wykonania umowy albo tytułem kaucji gwarancyjnych,
 • o zobowiązanie do wykonania napraw w ramach gwarancji jakości, etc.

Dodatkowo, poza sprawami stricte procesowymi, Mec. Piekarczyk prowadzi także:

 • sprawy egzekucyjne (w których np. komornik dokonywał zajęć niezasadnych wierzytelności danego podmiotu – podwykonawcy, bądź dalszego podwykonawcy wobec klienta Kancelarii),
 • sprawy rozpoznawane w postępowaniu zabezpieczającym (np. o zakazanie wypłaty kwoty z gwarancji ubezpieczeniowej, której domagał się inwestor),
 • sprawy rozpoznawane w postępowaniu upadłościowym (chodzi tu o zgłaszanie wierzytelności i ewentualne reprezentowanie następnie klienta w postępowaniu zainicjowanym sprzeciwem od uznania, albo od nieuznania danej wierzytelności na liście wierzytelności sporządzonej przez syndyka).

Mec. Konwińska prowadzi także sprawy o rozwód oraz o alimenty, w tym sprawy, w których zobowiązaną do zapłaty alimentów jest osoba niemająca obywatelstwa polskiego i zamieszkała w innym państwie członkowskim UE niż Polska.

Oprócz tego zajmujemy się w Kancelarii windykacją wierzytelności na rzecz naszych klientów, w tym także w oparciu o europejski nakaz zapłaty.

Sprawy korporacyjne

Wieloletnia bieżąca pomoc prawna na rzecz spółek prawa handlowego pozwoliła Mec. Konwińskiej wyspecjalizować się w doradztwie w szeroko rozumianych sprawach korporacyjnych. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej na terenie Polski przez zagranicznych przedsiębiorców, także spoza UE (np. Indie i Irak), w tym zakładanie spółek celowych (SPV);
 • doradztwo przy zakładaniu oraz likwidowaniu spółek prawa handlowego;
 • doradztwo polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w transakcjach sprzedaży/kupna udziałów (transakcje SPA); w tym przygotowywanie raportów due diligence spółek sprzedawanych/kupowanych;
 • przygotowywanie bieżących dokumentów korporacyjnych spółek prawa handlowego, w tym protokołów NZW, ZZW, zebrań wspólników, dokumentów związanych ze zmianami w organach spółek, zakończeniem roku obrotowego, etc.;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w KRS;
 • doradztwo i przygotowywanie dokumentów związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (także ze środków własnych i z konwersji pożyczek);
 • reprezentowanie akcjonariuszy w postępowaniach sądowych dotyczących zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy i rady nadzorczej;
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem członków zarządu i wspólników spółek z o.o., w tym w oparciu o art. 176 k.s.h.,
 • przygotowywanie raportów due diligence na potrzeby transakcji nabycia nieruchomości;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów dotyczących przenoszenia praw do nieruchomości.

Dodatkowo, Mec. Piekarczyk reprezentuje strony w procesach przeciwko członkom zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (w trybie art. 299 k.s.h.).

Prawo pracy

Doświadczenie partnerów Kancelarii pozwala na świadczenie pomocy prawnej z dziedziny prawa pracy w następującym zakresie:

 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników, w tym umów o pracę, o zakazie konkurencji, o korzystanie z mienia pracodawcy;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących zatrudnienia menedżerów, w szczególności kontraktów menedżerskich i umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej;
 • reprezentowanie pracodawców w procesach z zakresu prawa pracy, między innymi w sprawach dotyczących zakazu konkurencji, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, odpraw z tytułu zwolnień grupowych;
 • przygotowywanie i opiniowanie wewnętrznych dokumentów pracodawców, w tym regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminów ZFŚS oraz pakietów socjalnych;
 • doradztwo i przygotowywanie umów związanych z leasingiem pracowniczym oraz delegowaniem pracowników do pracy za granicę (np. do Niemiec i Belgii), w tym doradztwo w zakresie kontaktów z organami właściwymi do spraw ubezpieczeń społecznych;
 • reprezentowanie pracodawców podczas kontroli PIP i ZUS;
 • doradztwo pracodawcom w zakresie rozwiązywania umów o pracę, w procesie zwolnień grupowych i restrukturyzacji zatrudnienia, w tym w zakresie kontaktów z przedstawicielami związków zawodowych.

Dodatkowo Mec. Konwińska świadczy bieżącą pomoc prawną na rzecz agencji pracy tymczasowej i agencji zatrudnienia, specjalizując się głównie w sprawach dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę (także cudzoziemców zatrudnionych przez polskich pracodawców).

Umowy

Świadcząc kompleksowe usługi prawne na rzecz naszych Klientów zdobyliśmy bogate doświadczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu różnego rodzaju umów i kontraktów. Oprócz standardowych umów funkcjonujących w obrocie prawnym, doradzamy przy takich umowach, jak:

 • umowy dotyczące przeniesienia praw do nieruchomości (w tym umowa deweloperska, przedwstępna i warunkowa),
 • umowa ustanowienia służebności,
 • umowa pośrednictwa w sprzedaży i najmie nieruchomości,
 • umowy spółek prawa handlowego, w tym spółki z o.o. i spółki komandytowej, jak również umowy spółki cywilnej i spółki cichej,
 • umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. i akcji w spółce akcyjnej oraz umowa przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej,
 • umowa menedżerska, umowa o zarządzanie i umowa o współpracy,
 • umowa dystrybucyjna i umowa holdingowa,
 • umowa o roboty budowlane, o roboty dodatkowe, umowa podwykonawcza, umowa o nadzór inwestorski oraz umowa na prace projektowe,
 • umowa dostawy, umowa przewozu, umowa sprzedaży przedsiębiorstwa.

Oprócz tego, przygotowujemy niestandardowe kontrakty, dostosowane do szczególnych potrzeb naszych klientów, które łącza w sobie kilka przedmiotów i kompleksowo regulują np. współpracę z kontrahentem, zbycie składników majątkowych czy korzystanie z usług niematerialnych, praw własności intelektualnej i praw autorskich.

ul. Włodkowica 21/36 Bud. B,

50 – 072 Wrocław

Telefon: (+48) 71 342 34 41

Email: kancelaria@piwlegal.pl