SKŁADKA ZDROWOTNA OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE NA PODSTAWIE POWOŁANIA

W dniu 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie rządowy program Polski Ład, który znacząco wpłynął na sytuację osób pełniących funkcję w spółkach handlowych na mocy powołania, które z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie. Zgodnie bowiem z nowo obowiązującymi przepisami osoby te podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, co dotychczas nie miało miejsca. Wejście w życie Polskiego Ładu oznacza obowiązek odprowadzania  składki zdrowotnej wynoszącej 9% podstawy obliczenia składki, którą stanowić będzie wysokość pobieranego wynagrodzenia.  Obowiązek ten dotyczy członków zarządu, członków rady nadzorczej i prokurentów (choć w przypadku tych ostatnich istnieje pole do interpretacji). Co więcej, składka ta nie będzie mogła być odliczona od podatku dochodowego. W praktyce zatem, z uwagi na jednoczesny brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku, powyższa zmiana przepisów oznacza w wielu przypadkach zwiększenie obciążeń podatkowo-zusowskich osób pełniących ww. funkcje. Obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej podlegają wyłącznie osoby pełniące funkcje na podstawie powołania, które otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Osoby pełniące te funkcje bez wynagrodzenia nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jeśli osoba pobierająca wynagrodzenie na podstawie uchwały, ma jednocześnie dochód z innego źródła, to należy wziąć pod uwagę konieczność opłacania składki zdrowotnej od sumy dochodów. Sytuacja bardziej się komplikuje, gdy mamy do czynienia z obcokrajowcem. Zmiana przepisów powoduje bowiem, że osoba która jest aktywna zawodowo również w innym kraju UE może zostać objęta przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 29 kwietnia 2004 r. nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W takim przypadku należy na nowo określić ustawodawstwo mające zastosowanie z zakresu ubezpieczeń społecznych, któremu osoby pełniące swoje funkcje na podstawie aktu powołania, powinni podlegać począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. Zasadne jest wystąpienie o wydanie właściwego zaświadczenia A1.

W zależności od stanu faktycznego i sytuacji prawej danej osoby pełniącej funkcję w spółce handlowej na podstawie powołania, może istnieć możliwość zoptymalizowania obciążeń związanych z wprowadzeniem Polskiego Ładu. W celu uzyskania porady prawnej w tym zakresie, proszę o kontakt – pozostajemy do Państwa dyspozycji.

ul. Włodkowica 21/36 Bud. B,

50 – 072 Wrocław

Telefon: (+48) 71 342 34 41

Email: kancelaria@piwlegal.pl