Orzeczenia dot. zawieszenia biegu terminów w czasie epidemii

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 z dnia 31 marca 2020 r.), która to nowelizacja wprowadziła do zmienianej ustawy (zwanej dalej „ustawą antykryzysową”) m.in. art. 15zzs. Zgodnie zaś z ust. 1 powołanego przepisu: W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (stany takie zostały ogłoszone odpowiednio w dniach 13 i 20 marca 2020 r.) bieg terminów procesowych i sądowych w:

 1. postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
 2. postępowaniach egzekucyjnych,
 3. postępowaniach karnych,
 4. postępowaniach karnych skarbowych,
 5. postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 6. postępowaniach administracyjnych,
 7. postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 8. kontrolach celno-skarbowych,
 9. postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),
 10. innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Co istotne, wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczyło terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych w art. 14a ust. 4 i 5 ustawy antykryzysowej (chodzi o sprawy pilne), terminów w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego.

Następnie zaś, w wyniku nowelizacji ustawy antykryzysowej, dokonanej na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875 z dnia 14 maja 2020 r.), wspomniany wyżej przepis art. 15zzs został w całości uchylony. Co przy tym istotne, rzeczona ustawa nowelizująca weszła w życie dnia 16 maja 2020 r. Ponadto, zgodnie z art. 68 ust. 7 przedmiotowej ustawy nowelizującej terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy antykryzysowej, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie powołanego wyżej przepisu, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. W konsekwencji, zawieszone terminy rozpoczęły bieg dnia 24 maja 2020 r.

Jednocześnie na gruncie powołanych powyżej przepisów zapadły już wyroki sądowe, na które warto zwrócić uwagę:

 1. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2020 r., sygn. akt: II SA/Wr 225/20:  Przepis art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych, nie rodzi skutków w postaci ustawowego przywrócenia terminów, które upłyneły przed jego wejściem w życie.
 2. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2020 r., sygn. akt: II SAB/Łd 12/20: Zgodnie z art. 14a ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o COVID sprawami pilnymi są sprawy, w przypadku których ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd. Zgodnie z art. 21 u.d.i.p. do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy p.p.s.a., z tym że: przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi; skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. Z powyższego wynika, że sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej stanowią kategorię spraw pilnych, w stosunku do której wyłączona została regulacja z art. 15zzs ust. 1 ustawy o COVID.
 3. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2020 r., sygn. akt: I SA/Bk 177/20: Pomimo że przepis art. 15zzs ust. 1 pkt 1 specustawy koronawirusowej wszedł w życie z dniem 31 marca 2020 r., to wynika z niego, że nierozpoczęcie biegu terminów, jak i zawieszenie terminów już rozpoczętych obowiązuje w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jeśli więc stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 marca 2020 r., to należy przyjąć, że od tej daty z mocy prawa następuje skutek wynikający z tej normy prawnej.
 4. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 kwietnia 2020, sygn. akt: II SAB/Lu 25/20: Treść art. 15zzs ust. 2 stawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), nie przewiduje wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych w sprawach pilnych, w których termin rozpatrzenia przez sąd został określony w przepisie art. 21 pkt 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.).
ul. Włodkowica 21/36 Bud. B,

50 – 072 Wrocław

Telefon: (+48) 71 342 34 41

Email: kancelaria@piwlegal.pl