Nowy termin na sporządzenie dokumentów finansowych kończących rok obrotowy

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii w dniu 31 marca 2029 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (dalej: „Rozporządzenie”).

Rozporządzenie określa niektóre terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w:

 1. ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;
 2. ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;
 3. art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.).

Odnośnie do niektórych terminów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 2 tej ustawy Księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3-3d:

 1. na dzień kończący rok obrotowy,
 2. na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
 3. na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
 4. w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
 5. na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
 6. na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
 7. na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami

– nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

Zgodnie zaś z art.  52.  ust. 1 powołanej ustawy o rachunkowości: Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Ust 3. Stanowi zaś, że przepis ten stosuje się odpowiednio do

 1. sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień określony w art. 12 ust. 2 lub na inny dzień bilansowy;
 2. sprawozdania z działalności jednostki określonego w art. 49, z tym że nie podpisuje go osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Rozporządzenie wprowadza zmianę do terminów wynikających z powołanych powyżej przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zarówno bowiem termin określony w jej art. 12 ust. 2, jak i termin wynikający z jej art. 52 ust. 1 zostają przedłużone o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF o 2 miesiące.

ul. Włodkowica 21/36 Bud. B,

50 – 072 Wrocław

Telefon: (+48) 71 342 34 41

Email: kancelaria@piwlegal.pl